Duży spadek inflacji w krajach UE Eurostat podał dane za grudzień Biznes w INTERIA.PL

Wyraził on pogląd, że w średnim okresie odporność systemu finansowego zostanie wzmocniona dzięki stworzeniu większej przestrzeni makroostrożnościowej poprzez podwyższenie kwoty podlegających zniesieniu buforów i zwiększeniu efektywności istniejących antycyklicznych buforów kapitałowych[17]. W 2022 roku kontynuowano skup aktywów dla celów polityki pieniężnej w ramach APP i PEPP, dla których wdrożono specjalne zasady kontroli ryzyka finansowego. Uwzględniają one cele strategiczne obu programów, a także cechy i profile ryzyka różnych rodzajów skupowanych aktywów. Zasady te obejmują kryteria kwalifikacji, ocenę ryzyka kredytowego i procedury należytej staranności, zasady ustalania cen, benchmarki i limity.

Ramka 1Założenia techniczne dotyczące stóp procentowych, cen surowców i kursów walutowych

 1. Z tego założenia wynika średni kurs USD do EUR wynoszący 1,07 w 2022 i 1,05 w latach 2023−2024, czyli o ok. 6% niższy niż w projekcjach z marca 2022.
 2. Na pozostałe aktywa finansowe w bilansie składały się głównie waluty obce i złoto w posiadaniu Eurosystemu oraz denominowane w euro portfele niezwiązane z polityką pieniężną.
 3. Inflacja z wyłączeniem energii i żywności w tym samym miesiącu również osiągnęła swoje maksimum na poziomie 7,8%.
 4. Osiągnięte wyniki na poziomie kierowników (zespołów), ekspertów i analityków odbiegały jednak od celów w zakresie od 10 do 6 pkt proc.

Pogorszyły się także perspektywy popytu zewnętrznego wobec strefy euro pod wpływem osłabienia się aktywności gospodarczej na świecie. Dynamika handlu światowego w drugim kwartale 2022 spadła, w warunkach osłabienia aktywności w przetwórstwie przemysłowym i utrzymujących się zatorów podażowych, które nasiliły się w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy. Przewiduje się, że handel w drugiej połowie bieżącego roku nadal był słaby, ponieważ – mimo pewnego ustępowania ograniczeń podażowych na świecie – utrzymywały się czynniki hamujące. Perspektywy popytu zewnętrznego wobec strefy euro na późniejsze lata horyzontu projekcji zrewidowano w dół, w związku ze spodziewanym osłabieniem wzrostu gospodarczego. Realne dochody do dyspozycji w 2023 według projekcji skurczą się, w dużej mierze pod wpływem wysokiej inflacji, a w latach 2024–2025 będą się stopniowo poprawiać.

Zrobisz zakupy i zlecisz przelew. Sieć marketów rzuca wyzwanie poczcie i bankom

W najbliższym okresie na handlu światowym będą mocno odbijać się zaburzenia w Azji związane z pandemią i niekorzystne skutki wojny w Ukrainie. Mimo niedawnego nasilenia się zakłóceń w światowych łańcuchach dostaw oczekuje się, że do końca 2023 ich oddziaływanie stopniowo Akcje azjatyckie spadają po słabym chińskim PKB ustąpi, zgodnie z założeniem, że wpływ wojny i zaburzeń spowodowanych pandemią na światowe łańcuchy produkcji jest przejściowy. W rezultacie realny import na świecie (z wyłączeniem strefy euro) według projekcji wzrośnie o 4,3% w 2022, 3,1% w 2023 i 3,7% w 2024.

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla strefy euro, grudzień 2022

Jest to zgodne z założeniem mniejszych barier cenotwórczym w Internecie. Zarówno w wypadku Polski, jak i Niemiec, dla których takie porównanie było możliwe, skala zmian cen dóbr nieenergetycznych – z wyjątkiem żywności nieprzetworzonej – była wyższa w sklepach internetowych niż stacjonarnych (odpowiednio 16,7% i 11,1%). Jednak (bezwzględna) skala podwyżek i obniżek cen internetowych była niższa Niemczech niż w Polsce, w której sytuacja była odwrotna. Podsumowując, ustalenia te odzwierciedlały niższe bariery dla ustalania cen w Internecie, przynajmniej w przypadku towarów.

1 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące EBC

W sumie wpływ dyskrecjonalnych środków polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy będzie w 2023 zasadniczo neutralny. Oczekuje się jednak, że większość środków związanych z sytuacją energetyczną zostanie później wycofana, przy założeniu że scenariusz bazowy uwzględnia tylko te środki, które zostały zatwierdzone lub szczegółowo określone i prawdopodobnie będą uchwalone w procesie legislacyjnym. W związku z tym kontrybucja bodźców fiskalnych do wzrostu gospodarczego będzie w latach 2024–2025 ujemna. Scenariusz pesymistyczny obejmuje skurczenie się aktywności gospodarczej w strefie euro w 2023 i wyraźnie słabszy niż w scenariuszu bazowym wzrost gospodarczy w 2024, a następnie mocne, ale niepełne odbicie w 2025. Efekty zakłóceń w produkcji opierają się na ocenie możliwości zastąpienia źródeł dostaw energii w gospodarce[7], zaś dalsze skutki makroekonomiczne całego scenariusza oceniono przy użyciu modelu ECB‑BASE[8]. W porównaniu ze scenariuszem bazowym dynamika realnego PKB w strefie euro w scenariuszu pesymistycznym jest niższa o 1,1 pkt proc.

Duży spadek inflacji w krajach UE. Eurostat podał dane za grudzień

Swoją karierę w EBC rozpocząłem w Wydziale Usług Zarządzania i Transformacji, gdzie zajmowałem się zarządzaniem zasobami informatycznymi i transformacją cyfrową. Po kilku latach uświadomiłem sobie, że interesowałoby mnie poznanie EBC z innej perspektywy i wykorzystanie mojego doświadczenia w nowym kontekście. Dzięki możliwościom mobilności wewnętrznej w roku 2022 dołączyłem do Wydziału Danych i Usług Analitycznych Dyrekcji Generalnej ds. Mój nowy wydział pracuje nad najnowocześniejszymi platformami danych i aplikacjami analitycznymi, które pomagają EBC osiągnąć cel, jakim jest przekształcenie EBC w organizację opartą na danych. Dzięki temu niezwykle satysfakcjonującemu zadaniu mogłem z bliska zapoznać się z działaniami i inicjatywami banków centralnych oraz ułatwić wymianę wiedzy i doświadczeń między instytucjami.

Ważnymi czynnikami wzrostu inflacji w głównych gospodarkach rozwiniętych są także silny popyt i wzrost płac przy zacieśnieniu na rynkach pracy. Stopa oszczędności gospodarstw domowych według projekcji spadnie nieco poniżej poziomu sprzed kryzysu, po czym pod koniec horyzontu projekcji się ustabilizuje. Ta stopa ma w 2022 się obniżać, w miarę Top 9 ciekawych faktów na temat technologii blockchain normowania się podejścia konsumentów do oszczędzania wraz z luzowaniem obostrzeń związanych z pandemią. Jednak oczekuje się, że w krótkim okresie jej spadek będzie wolniejszy, niż przewidywano w projekcjach z marca 2022, ze względu na zapobiegawcze gromadzenie oszczędności w związku z niepewnością wywołaną przez wojnę w Ukrainie.

Ponadto Komisja Etyki monitoruje międzynarodowe wydarzenia w dziedzinie etyki i dobrego postępowania oraz doradza w sprawie pożądanych aktualizacji ram etyki EBC dla urzędników wysokiego szczebla EBC. Pod koniec 2021 Komisja Etyki zaproponowała przegląd zasad regulujących prywatne transakcje finansowe w celu dalszego ograniczenia ryzyka niewłaściwego wykorzystania informacji poufnych i ewentualnych konfliktów interesów. W rezultacie w listopadzie 2022 Rada Prezesów przyjęła rozszerzony jednolity Kodeks postępowania nakładający dodatkowe ograniczenia na sferę inwestycyjną i horyzont prywatnych transakcji finansowych, a także nowe obowiązki w zakresie przejrzystości[71].

Gotówka prawdopodobnie zachowa znaczenie jako metoda płatności, ponieważ ponad 90% firm które obecnie przyjmuje gotówkę ma zamiar robić to w przyszłości. Bezpieczeństwo i niezawodność są najważniejszymi kryteriami, którymi kierują się firmy przy podejmowaniu decyzji o tym, czy akceptować dany środek płatniczy. Ramy sprawozdawczości obejmują interwencje walutowe przeprowadzane przez EBC jednostronnie i w koordynacji z innymi międzynarodowymi organami, jak również interwencje „na krańcach pasma” w ramach europejskiego mechanizmu kursowego (ERM II).

W przypadku podwyżki stóp procentowych o 75 pkt bazowych we wrześniu 2022, która sprowadziła stopę procentową z powrotem do wartości dodatnich, transmisja na stopy repo była bardziej opóźniona i zaburzona. W przypadku stóp repo i bonów skarbowych o dłuższych terminach zapadalności, przejście to było również niedoskonałe, głównie ze względu na ograniczoną podaż zabezpieczeń i zwiększony popyt na takie inwestycje. Prawdziwy brazylijski znów wygrywa słabość dolara Dostępność zabezpieczeń poprawiła się pod koniec 2022, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu spreadu pomiędzy zabezpieczonymi stopami rynku pieniężnego a stopami referencyjnymi EBC, m.in. Dzięki licznym inicjatywom Eurosystemu i krajowych biur zarządzania długiem mającym na celu złagodzenie niedoboru zabezpieczeń, przy zwyczajowej zmienności na końcu roku pod koniec grudnia 2022 (wykresy A i B).

W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w tym założeń na temat polityki publicznej, w prognozie uwzględniono informacje dostępne za okres do 5 lipca włącznie. Kontynuowaliśmy monitorowanie postępów w realizacji naszych celów na lata 2020–2026 w zakresie równości płci poprzez ulepszone karty wyników dla płci. W 2022 roku EBC osiągnął cel zatrudnienia i awansowania kobiet na stanowiska kierownicze (cała kadra kierownicza i kadra wysokiego szczebla) w co najmniej 50% przypadkach. Osiągnięte wyniki na poziomie kierowników (zespołów), ekspertów i analityków odbiegały jednak od celów w zakresie od 10 do 6 pkt proc. Odnośnie do ogólnego udziału kobiet w odpowiednich grupach przedziałów płacowych, cele na 2022 zostały osiągnięte na poziomie kierownictwa (cała kadra kierownicza i kadra zarządzająca wyższego szczebla) i analityków.

Choć cyfrowe euro mogłoby przynieść wiele korzyści, mogłoby mieć również konsekwencje dla polityki pieniężnej i stabilności finansowej w zależności od stopnia, w jakim stałoby się substytutem depozytów bankowych. Na szczeblu międzynarodowym EBC przewodniczy również obecnie grupie roboczej ds. W celu lepszego oszacowania ryzyka finansowego związanego z klimatem, w 2022 roku Eurosystem przeprowadził pierwszy klimatyczny test warunków skrajnych dla kilku ekspozycji finansowych w swoim bilansie. Główne wyniki dotyczące portfela obligacji korporacyjnych zostały opublikowane w informacjach finansowych Eurosystemu dotyczących klimatu w marcu 2023. Eurosystem opracował również wspólne minimalne standardy uwzględniania ryzyka zmiany klimatu w wewnętrznych systemach oceny kredytowej KBC dla zabezpieczeń Eurosystemu, które wejdą w życie do końca 2024. Analiza EBC dostarczyła również dalszych dowodów na systemowy charakter ryzyka zmiany klimatu oraz przedstawiła argumenty przemawiające za dostosowaniem istniejących instrumentów polityki makroostrożnościowej w celu ograniczenia takiego ryzyka dla systemu finansowego[73].

W tym celu koncepcja „EBC słucha” przekształciła się w nowy format „ECB & You”. „ECB & You” ma umożliwić bezpośredni dialog między najwyższymi przedstawicielami EBC i społeczeństwem. Jego celem jest uzyskanie jak najszerszego zasięgu, na przykład poprzez odpowiednie programy telewizyjne w krajach strefy euro. Pierwsze tego rodzaju wydarzenie w holenderskim programie telewizyjnym „College Tour” dało miejscowym studentom możliwość bezpośredniej interakcji z prezes Lagarde na różne tematy, w tym na temat inflacji, cyfrowego euro, kryptowalut i konsultacji zawodowych. Ponadto w specjalnym odcinku podcastu EBC wyjaśniono podstawowe mechanizmy, dzięki którym wyższe stopy procentowe mogą powstrzymać inflację, a w kolejnym podcaście wyjaśniono, dlaczego zacieśnianie polityki pieniężnej musi być kontynuowane mimo słabnącej gospodarki. EBC sporządził pierwszy raport dotyczący zagadnień związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG) oparty na podejściu bardziej holistycznym w 2021, na podstawie oceny istotności, w której określono kluczowe dla organizacji tematy związane ze zrównoważonym rozwojem.

Szacuje się, że realne dochody do dyspozycji w 2022 zmalały z powodu wyższej inflacji i niższego niż w 2021 łącznego salda transferów fiskalnych, co wynikało z wycofania środków pomocowych związanych z pandemią, mimo wdrożenia dodatkowych środków mających skompensować wysokie ceny energii. W 2023 oczekuje się dalszego spadku realnych dochodów do dyspozycji, w warunkach utrzymującej się wysokiej inflacji w połączeniu ze spowolnieniem dynamiki dochodów z pracy i dochodów z innych źródeł, mimo szybszego tempa wzrostu płac. Czynniki te z nawiązką równoważą korzystny wpływ kontynuacji wsparcia fiskalnego, w tym nowo wprowadzonych środków mających skompensować wysokie ceny energii. Oczekuje się, że w warunkach niższej inflacji i ożywienia aktywności gospodarczej realne dochody do dyspozycji odbiją w 2024, a w 2025 jeszcze wzrosną, znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii. Niekorzystne skutki wojny w Ukrainie i nasilenie się zatorów podażowych będą w krótkim okresie odbijać się na ożywieniu handlu, które ma się jednak wznowić w 2023. Pod koniec 2021 pojawiły się oznaki poprawy popytu zewnętrznego wobec strefy euro, jednak wojna w Ukrainie i zatory podażowe w Chinach pogarszają krótkookresowe perspektywy eksportu strefy euro.

Este artigo pode ser interessante para alguém que você conhece, compartilhe!

fale com a kos

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

por e-mail

Clique sobre o departamento

Saiba como chegar

Rua Maria Leonor, 500
Centro Diadema, SP

Catálogo 2021

Baixe a última versão do nosso catálogo. Por favor, informe seu nome e e-mail.

fale com a kos

Compras

henrique.engenharia@godks.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

fale com a kos

Marketing

marketing@kos.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

fale com a kos

Financeiro

cobranca@kos.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

fale com a kos

comercial 

kos@kos.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

fale com a kos

RH

rh2@godks.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

solicite um orçamento

Utilize o formulário abaixo para solicitar seu
orçamento. Para mais itens, entre em contato conosco pelo WhatsApp.

  solicite um orçamento

  Utilize o formulário abaixo para solicitar seu
  orçamento, nossa equipe entrará em contato com
  você em até 24 horas.

   Iniciar Bate Papo
   1
   Atendimento Kos
   Fale com a Kos
   Olá, para tirar dúvidas ou solicitar um orçamento pelo whatsapp, inicie uma conversa agora mesmo.